Skip to content
Skip to content

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej porady-prawne.info.pl (“Administrator”). Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu internetowego porady-prawne.info.pl.

1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa główne cechy świadczenia usługi, w szczególności sposób i termin spełnienia świadczenia, wysokość oraz sposób płatności, sposób odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy, sposób wnoszenia reklamacji, okres trwania umowy, jak również sposób przetwarzania danych;
Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub reklamacje należy kierować na adres Administratora lub pod adres e-mail: [email protected]. Usługa przeznaczona jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i uprawniona do użytkowania telefonu i systemu płatności, który wykorzystuje do skorzystania z usługi.

Systemem płatności to zewnętrzny i niezależny od Administratora system elektroniczny umożliwiający dokonanie zapłaty pieniężnej przez Użytkownika dla Administratora zdalnie, przy użyciu różnych form płatności (np. karta kredytowa/debetowa, BLIK, przelew bankowy). Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.

2. Korzystanie z Usługi SMS Premium
Usługa ma charakter informacyjny lub doradczy i takich treści Użytkownik powinien się spodziewać.
Do skorzystania z usługi Użytkownik musi korzystać z polskiej sieci komórkowej.
Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym umożliwiającym korzystanie z Usługi jest numer jego telefonu.
Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych identyfikacyjnych; podając takie informacje czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

3. Korzystanie z Usługi IVR
Usługa ma charakter informacyjny lub ezoteryczny i takich treści Użytkownik powinien się spodziewać.
Do skorzystania z usługi Użytkownik musi korzystać z polskiej sieci komórkowej lub stacjonarnej.
Opłata za połączenie z numerem 703X lub 708X wynosi 6,25 pln netto za minutę połączenia.
Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym umożliwiającym korzystanie z Usługi jest numer jego telefonu.
Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych identyfikacyjnych; podając takie informacje czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Po nawiązaniu połączenia Użytkownik może w każdej chwili przerwać korzystanie z usługi przez przerwanie połączenia.
Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

4. Korzystanie z płatności online 
Zawarcie Umowy następuje z chwilą dokonania płatności za oferowane usługi. poprzez System płatności elektronicznych po wymianie informacji między Administratorem, a osobą mającą dostęp do adresu email oraz numeru telefonu podanego w odpowiednim formularzu, a w konsekwencji mającą dostęp do systemu płatności.

5. Odpowiedzialność
Administrator i Operator dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
Administrator i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za:
treść wiadomości przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego, szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi, problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator / Operator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.

6. Odstąpienie od umowy
Użytkownik zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną zgodnie z podstawą prawną: art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta, z uwagi na charakterystykę świadczenia usługi w postaci treści elektronicznych, które służą do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb, zatem jej zwrot nie jest możliwy z uwagi na jej charakter.

7. Postanowienia końcowe
Wszelkie reklamacje można składać na adres mailowy: [email protected]
Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
Prawem właściwym dla wykonania Umowy, jak również sporów zaistniałych pomiędzy Administratorem oraz Klientem jest prawo polskie;
Klient, będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposób rozwiązywania sporów można zapoznać się na stronie UOKIK.
Sądem właściwym dla sporów wynikłych z zawartej Umowy pozostaje Sąd właściwy dla siedziby Klienta;
Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej (na stronie głównej) Portalu oraz sporządzić jego wydruk.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.

Oceń

Średnia ocena 3.7 / 5. Liczba głosów: 6

Brak głosów - oceń jako pierwszy!

zapłata przez internet za porady prawne
Nie udało się zapisać do Newslettera. Spróbuj ponownie.
Udało się!

Zapisz się do newslettera!