Skip to content
Skip to content

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej porady-prawne.info.pl (“Administrator”). Administratorem Twoich danych osobowych jest: porady-prawne.info.pl

1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa główne cechy świadczenia usługi, w szczególności sposób i termin spełnienia świadczenia, wysokość oraz sposób płatności, sposób odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy, sposób wnoszenia reklamacji, okres trwania umowy, jak również sposób przetwarzania danych;
Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub reklamacje należy kierować na adres Administratora lub pod adres e-mail: [email protected]. Usługa przeznaczona jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i uprawniona do użytkowania telefonu i systemu płatności, który wykorzystuje do skorzystania z usługi.

Systemem płatności to zewnętrzny i niezależny od Administratora system elektroniczny umożliwiający dokonanie zapłaty pieniężnej przez Użytkownika dla Administratora zdalnie, przy użyciu różnych form płatności (np. karta kredytowa/debetowa, BLIK, przelew bankowy). Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.

2. Korzystanie z Usługi SMS Premium
Usługa ma charakter informacyjny lub doradczy i takich treści Użytkownik powinien się spodziewać.
Do skorzystania z usługi Użytkownik musi korzystać z polskiej sieci komórkowej.
Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym umożliwiającym korzystanie z Usługi jest numer jego telefonu.
Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych identyfikacyjnych; podając takie informacje czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

3. Korzystanie z Usługi IVR
Usługa ma charakter informacyjny lub ezoteryczny i takich treści Użytkownik powinien się spodziewać.
Do skorzystania z usługi Użytkownik musi korzystać z polskiej sieci komórkowej lub stacjonarnej.
Opłata za połączenie z numerem 703X lub 708X wynosi 6,25 pln netto za minutę połączenia.
Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym umożliwiającym korzystanie z Usługi jest numer jego telefonu.
Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych identyfikacyjnych; podając takie informacje czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Po nawiązaniu połączenia Użytkownik może w każdej chwili przerwać korzystanie z usługi przez przerwanie połączenia.
Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

4. Korzystanie z płatności online 
Zawarcie Umowy następuje z chwilą dokonania płatności za oferowane usługi. poprzez System płatności elektronicznych po wymianie informacji między Administratorem, a osobą mającą dostęp do adresu email oraz numeru telefonu podanego w odpowiednim formularzu, a w konsekwencji mającą dostęp do systemu płatności.

5. Odpowiedzialność
Administrator i Operator dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
Administrator i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za:
treść wiadomości przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego, szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi, problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator / Operator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.

6. Reklamacja produktu
Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy, zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji, w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem, w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,
w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy, odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

7. Odstąpienie od umowy
Użytkownik zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną zgodnie z podstawą prawną: art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta, z uwagi na charakterystykę świadczenia usługi w postaci treści elektronicznych, które służą do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb, zatem jej zwrot nie jest możliwy z uwagi na jej charakter.

8. Postanowienia końcowe
Wszelkie reklamacje można składać na adres mailowy: [email protected]
Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
Prawem właściwym dla wykonania Umowy, jak również sporów zaistniałych pomiędzy Administratorem oraz Klientem jest prawo polskie;
Klient, będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposób rozwiązywania sporów można zapoznać się na stronie UOKIK.
Sądem właściwym dla sporów wynikłych z zawartej Umowy pozostaje Sąd właściwy dla siedziby Klienta;
Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej (na stronie głównej) Portalu oraz sporządzić jego wydruk.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.

Oceń

Średnia ocena 3.4 / 5. Liczba głosów: 19

Brak głosów - oceń jako pierwszy!

zapłata przez internet za porady prawne
Nie udało się zapisać do Newslettera. Spróbuj ponownie.
Udało się!

Zapisz się do newslettera!